Yhdistys, säännöt ja rekisteriseloste

Yhdistyksen hallinto:

Johtokunta n. 2022

Puheenjohtaja Kirsti Ojala p. 0405933233, kirstiliisaojala(at)gmail.com

Sihteeri  Elisa Eskelinen

Rahastonhoitaja ja tiedottaja Pirkko Eskelinen pirkko.eskelinen (at)gmail.com

Varapuheenjohtaja Pirkko Korkala

FB-vastaava Liisa Kiljunen

Jäsen  Marja Raatikainen

Jäsen Hilkka Jokelainen

Varajäsen Taisto Tammela

Varajäsen Seija Ahola

 

 Yhdistyksen uudet säännöt merkitty rekisteriin1.2.2012:

Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus
 2. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry ja sen kotipaikka on Oulu.
 3. Yhdistyksen tarkoitus on toimia Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajien yhdyssiteenä ja edistää kirjoittamisen harrastusta Pohjois-Pohjanmaalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 4. informoi jäseniään sekä maakunnallisissa että valtakunnallisissa alaa koskevissa asioissa
 5. järjestää maakunnallisia kirjoituskilpailuja, kirjoitusseminaareja ja muuten samantapaisin tavoin edesauttaa kirjoittajien työtä sekä
 6. harjoittaa julkaisu- ja arvostelutoimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

 1. Yhdistyksen jäsenet
 2. Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla kirjoittamista harjoittava henkilö, jonka johtokunta hyväksyy jäseneksi. Kannattajajäseneksi yhdistykseen voi päästä henkilö, kunta tai rekisteröity yhdistys, joka kannattaa yhdistyksen päämääriä ja jonka johtokunta hyväksyy. Kannattajajäsenillä on kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen jäsenistä tulee johtokunnan pitää luetteloa.
 3. Yhdistyksen liittymisestä alan vastaaviin järjestöihin päättää yhdistyskokous.
 4. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.
 5. Johtokunnan esityksestä voi vuosikokous kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

III. Yhdistyksen johtokunta

 1. Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kuusi (6) varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Johtokunnan varsinaisista ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.
 2. Johtokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä niin haluaa. Johtokunta on päätösvaltainen, kun yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunnan kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
 3. Johtokunta voi keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä asettaa avukseen työryhmiä erityisten tehtävien hoitamista varten.
 4. Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.
 5. Yhdistys voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja, harrastaa julkaisutoimintaa sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

  IV.
  Yhdistyksen tilit
 6. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien kirjallinen lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastamisesta on annettava johtokunnalle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.
 7. Yhdistyksen kokoukset
 8. Yhdistyksen vuosikokous pidetään johtokunnan kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain helmi−maaliskuun aikana. Kokouskutsu on lähetettävä postitse yhdistyksen jäsenille vähintään kolme (3) viikkoa aikaisemmin. Jäsenten vuosikokoukselle esitettävät asiat on esitettävä johtokunnalle neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.

Ylimääräiseen kokoukseen kutsutaan yhdistyksen jäsenet johtokunnan toimesta kirjeellä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää.

 1. Yhdistyksen vuosikokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat. Vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:
 • hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
 • hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • vahvistetaan johtokunnan laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden tilejä ja yhdistyksen hallintoa
 • päätetään alkaneena kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus sekä
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

 1. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden
  jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. Myös läsnä olevalla kunniajäsenellä on äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa sen mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla
 2. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 3. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.
 4. Jos yhdistys purkautuu, viimeisessä kokouksessa on päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Yhdistyksen arkisto on luovutettava Maakunta-arkistolle.
 5. Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.
  Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin yhdistyksen perustavassa kokouksessa 16/6. 1990. Oikeusministeriö hyväksyi 8/8.1994 yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin näiden sääntöjen perusteella.

 

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry rekisteriseloste

hyväksytty 8.10.2019

Rekisterin nimi: Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry jäsenrekisteri

Yhteyshenkilö Pirkko Eskelinen pirkko.eskelinen@gmail.com